Archive for October, 2011

Riadenie zásob v ekonomickom systéme

29
Oct
Riadenie zásob v ekonomickom systéme
Riadenie zásob je činnosť, bez ktorej by sa nezaobišla väčšina moderných spoločností. Firmy musia flexibilne reagovať na všetky trhové zmeny a podľa toho sa prispôsobovať a efektívne reagovať. Pokiaľ chcú firmy rásť, musia si uvedomiť, že s rastúcim dopytom po ich tovaroch a službách rastie aj potreba efektívne a čo najjednoduchšie riadiť vstupy do transformačného procesu. V prípade, že podniky nie sú schopné zabezpečiť potrebné, adekvátne množstvo...
Posted by admin No Comments
Read More

Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov

20
Oct
Automatické riadenie pohľadávok a záväzkov
V prípade, že chcete mať aktuálny a vždy presný prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ktoré sa týkajú vašej firmy, určite využite služby niektorého z ekonomických účtovných systémov. Nie len, že sú vždy aktuálne a presné, ale práca s nimi je naozaj pohodlná a veľmi jednoduchá. Evidencia pohľadávok a záväzkov napomáha k celkovému pohľadu na aktuálnu situáciu podniku v reálnom čase. Pomocou ekonomického systému jednoducho a rýchlo zistíte ktoré...
Posted by admin No Comments
Read More

Ekonomický účtovný systém

13
Oct
Ekonomický účtovný systém
Pod pojmom ekonomický účtovný systém rozumieme komplexný podnikateľský softvér, ktorý je určený na zjednodušovanie a efektívnejšie ovládanie jednotlivých pracovných procesov. Využívajú ho živnostníci, malé, stredné a taktiež veľké spoločnosti. Bez rozdielu či je firma platcom alebo neplatcom DPH, alebo používa jednoduché či podvojné účtovníctvo. Väčšina ekonomických účtovných systémov obsahuje základné funkcie ako účtovanie a evidencia zásob,...
Posted by admin No Comments
Read More

Podvojné účtovníctvo

05
Oct
Podvojné účtovníctvo
Účtovnictvo ako také, je najucelenejší systém, ktorý presne a spoľahlivo podáva aktuálne ekonomické informácie o stave a fungovaní podnikateľskej jednotky. Medzi najzákladnejšie informácie patrí stav a pohyb majetku, pohľadávok a záväzkov, príjmoch a výdavkoch, nákladoch a výnosoch a v konečnom dôsledku tiež o výsledku hospodárenia. Podvojné účtovníctvo je sústava účtovníctva, pre ktorú je charakteristické, že ho vedú najmä účtovné jednotky,...
Posted by admin No Comments
Read More