Na čo slúži peňažný denník v jednoduchom účtovníctve?

Každý podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva má povinnosť účtovať účtovné prípady v účtovných knihách – v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a záväzkov, poprípade v ďalších pomocných knihách (inventárna kniha, kniha cenín a zásob, atď.). Najdôležitejšou knihou pri jednoduchom účtovníctve je však už spomenutý peňažný denník, v ktorom sa v časovej postupnosti zachytávajú príjmy a výdaje peňazí. Na základe účtovných prípadov zachytených v peňažnom denníku dokáže účtovná jednotka určiť základ dane z príjmov.

Čo všetko peňažný denník obsahuje?

Peňažný denník v jednoduchom účtovníctve musí predovšetkým obsahovať:

  • Evidenciu peňazí v hotovosti, rozčlenenú na príjmy a výdavky,
  • evidenciu peňazí na účtoch v bankách, rozčlenenú na príjmy a výdavky,
  • evidenciu priebežných položiek, rozčlenenú na príjmy a výdavky,
  • evidenciu príjmov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, ktoré sú zahrnuté do základu dane,
  • prehľad o výdavkoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, ktoré sú zahrnuté do základu dane,
  • evidenciu všetkých ostatných príjmov neovplyvňujúcich daňový základ,
  • evidenciu všetkých ostatných výdavkov, ktoré nesmú ovplyvňovať základ dane (tu patrí napríklad kúpa dlhodobého majetku, výdavky súvisiace s osobnými potrebami podnikateľa, platby dane z príjmu podnikateľa, splátky úveru a pôžičiek, peňažné dary, pokuty a penále,…)
  • jednoduché účtovníctvo

Pri účtovaní každého účtovného prípadu sa popisuje obsah prípadu, dátum a tiež doklad, na základe ktorého je zaúčtovaný. Účtovné prípady sa prejavujú v pohybe peňažných prostriedkov či už v pokladni, alebo na bankových účtoch. Peňažný denník je potrebné uzatvárať na konci každého účtovného obdobia – za posledné zápisy v denníku sa zapíšu uzávierkové prípady, denník sa podtrhne a zapíšu sa súčty jednotlivých stĺpcov v denníku. Následne sa do nového účtovného obdobia prevádzajú stavy na priebežných položkách a tiež zostatky peňažných prostriedkov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>