Účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Sústava jednoduchého účtovníctva je druh evidencie, pri ktorom je zisk, alebo strata zisťovaná len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na konci sledovaného obdobia a rozdielu majetku a záväzkov na začiatku obdobia. Aj keď sa tento typ účtovníctva volá „jednoduché“, jednoduchým naozaj nie, skôr naopak. Vo všeobecnosti platí, že ak v jednoduchom účtovníctve účtovať nemusíte, tak v ňom ani neúčtujte.

Jednoduché účtovníctvo sa vyznačuje zložitosťou, s akou sa nestretávame ani pri podvojnom účtovníctve. Pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva môže dôjsť veľmi ľahko ku chybám, pretože zápis o jednom účtovnom úkone nie je podmienený zápisom aj v inej účtovnej knihe. Jednotlivé účtovné prípady nemožno v účtovníctve krížovo skontrolovať, tento typ účtovníctva skrátka nepozná podvojnosť účtovných zápisov. Dalo by sa povedať, že jednoduché účtovníctvo má neucelený a nesystematický kontrolný systém.

Kto má povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Zákon o účtovníctve presne vymedzuje, kto má povinnosť účtovať v tomto type účtovníctva:

-          Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v Obchodnom registri.

-          Podnikatelia, ktorí sú fyzickými osobami, ktorých ročný príjem presahuje 170tisíc eur a majú zamestnancov.

-          Náboženské spoločnosti, cirkevné inštitúcie, cirkevné orgány.

-          Občianske združenia, organizačné zložky Matice slovenskej s právnou subjektivitou, rôzne spoločenstvá vlastníkov bytov, poľovnícke združenia, neziskové organizácie a podobne.

Pri jednoduchom účtovníctve musíte mať všetko vyúčtované na základe účtovných dokladov – každý zápis musí byť podložený určitým druhom dokladu. Doklady sú pri jednoduchom účtovníctve veľmi dôležité, každý doklad musí byť podrobne označený popisom účtovného prípadu, označením účastníkov prípadu, dátumom a podpisom osoby, ktorá účtovanie vykonala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>